Diorama stalingrad – szczegóły/Stalingrad diorama – details

Wykonałem kilka wesołych szczególików… Niektóre będą ładunkiem wagonu. Niektóre będą elementami barykady.
Made some happy little details… Some of them will be loaded on the car. Some will be a part of the barricade.

Jak to jest zrobione…
How it’s made…